REGULAMIN PROJEKTU KARTY TURYSTY

§1
DEFINICJE

 1. PROJEKT Lubelska Karta Turysty– oferta specjalna dla odwiedzających Miasto Lublin, mająca na celu promocję turystyczną i kulturalną Miasta.
 2. Lubelska Karta Turysty – karta stanowiąca nośnik danych elektronicznych Pakietów, posiadająca indywidualny numer i chip elektroniczny, posiadająca dane Użytkownika Karty (personalizowana). Nośnik może być wykorzystany wielokrotnie, do umieszczenia na nim nieograniczonej ilości Pakietów wykupionych przez jego właściciela.
 3. Organizator – Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin, KRS 0000215158, (NIP) 712-29-85-207.
 4. Partner – podmiot będący uczestnikiem projektu Lubelska Karta Turysty, który na podstawie umowy zawartej z Organizatorem oferuje swoje produkty lub usługi Użytkownikom Karty na specjalnych warunkach określonych w Regulaminie oraz Przewodniku.
 5. Obiekt/Instytucja – obiekt Partnera, w którym jest honorowana Lubelska Karta Turysty.
 6. Użytkownik Karty – nabywca Lubelskiej Karty Turysty, który dokonał aktywacji Karty i zobowiązał się do przestrzegania zasad regulaminu i umowy.
 7. Przewodnik – informacja o ofertach i rabatach udzielanych przez Partnerów. Przewodnik zawiera dane teleadresowe, zdjęcie obejmujące produkt, usługę lub siedzibę Partnera oraz opis i jest dostępny na stronie www.lublincard.eu
 8. Pakiety – specjalne oferty Partnerów kierowane do Użytkowników Karty i obowiązujące przez okres Opcji czasowej od momentu Aktywacji Pakietu. Pakiety umieszczane są na Lubelskiej Karcie Turysty w postaci danych elektronicznych. Obowiązujące Pakiety: oferty bez uprawnienia do przejazdów komunikacją miejską zbiór ofert wraz z uprawnieniami do przejazdów komunikacją publiczną w Lublinie.
 9. Pakiet z przejazdami komunikacją miejską – pakiet stanowiący doładowanie dodatkowej oferty z Opcją Czasową, honorowanej w środkach transportu publicznego na terenie Lublina na zasadach określonych w Regulaminie Przewozu Osób i Rzeczy Środkami Lokalnego Transportu Zbiorowego Wykonywanego na Zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, podstawa prawna - § 2 Uchwały Nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (zm. Uchwałą Nr 571/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008r i uchwałą nr 54/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011r.) w zw. z §2, §5 ust. 8, ust. 14, §6 ust. 1, §7 ust. 1 lit. b) Statutu Jednostki Budżetowej pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, stanowiącego załącznik do ww. uchwał a także art.4 Ustawy z dn. 15 listopada 1984 Prawo przewozowe (Dz. U. 2012. 1173 j.t. ze zm. ), dostępnej w aktualnej wersji na stronie internetowej www.ztm.lublin.eu, które mogą ulegać zmianie na warunkach określonych w ww. dokumentach.
 10. Aktywacja – Aktywacja Pakietu dokonywana jest w momencie jego sprzedaży przez Użytkownika Karty i następuje poprzez wskazanie daty aktywacji przez Użytkownika Karty. Aktywacja pakietu może nastąpić wyłącznie w okresie jego obowiązywania, wskazanym każdorazowo przy opisie danego Pakietu. Od momentu Aktywacji Pakietu rozpoczyna bieg Opcja czasowa. Opcja czasowa – 24 lub 48 godzin - w zależności od rodzaju wykupionego Pakietu.
 11. Czytnik – sprzęt kontrolerski umożliwiający sprawdzenie, czy na danej Karcie Turysty znajduje się aktywowany Pakiet, uprawniający do wejścia do Obiektu, uzyskania rabatu, skorzystania z innego świadczenia.
 12. Autoryzowany punkt sprzedaży – Punkt Informacji Turystycznej zarządzany przez Organizatora. Lista Autoryzowanych punktów sprzedaży znajduje się na stronie internetowej www.lublincard.eu
 13. Partnerski punkt sprzedaży – inny punkt sprzedaży Lubelskiej Karty Turysty. Partnerskie punkty sprzedaży wymienione są na stronie www.lublincard.eu.
 14. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Partnerem.

§2
ZASADY OGÓLNE

 1. Lubelska Karta Turysty stanowi ofertę rabatów, ulg lub świadczeń udzielanych przez Partnerów Organizatora na podstawie zawartych umów, w ramach poszczególnych Pakietów opisanych szczegółowo w Przewodniku i obowiązujących przez czas wskazany w Przewodniku.
 2. Oferta zniżek w ramach poszczególnych Pakietów jest dostępna od momentu aktywowania Lubelskiej Karty Turysty. Lubelska Karty Turysty:
  1. jest honorowana w Obiektach lub przez Partnerów opisanych w Przewodniku na zasadach opisanych w Przewodniku. Informacje na temat świadczeń oferowanych w ramach danego Pakietu znajdują się w Przewodniku;
  2. skorzystanie z rabatu, ulgi lub innego świadczenia w ramach Pakietu może zostać zrealizowane wyłącznie po zweryfikowaniu ważności Karty Turysty i Pakietu w Czytniku, dostępnym w danym Obiekcie. Użytkownik Karty zobowiązany jest udostępnić Partnerowi Kartę Turysty w celu wykonania weryfikacji. W razie wątpliwości co do tożsamości Użytkownika Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów. W przypadku braku udostępnienia Karty Turysty lub w przypadku stwierdzenia braku jej ważności lub braku ważnego Pakietu oraz w przypadku braku potwierdzenia tożsamości lub gdy posiadacz Karty Turysty nie jest jej właścicielem, Partner może odmówić udzielenia rabatu, ulgi lub innego świadczenia.
 3. Pakiet z przejazdami komunikacją miejską jest to bilet elektroniczny, stanowiący doładowanie Lubelskiej Karty Turysty:
  1. obowiązuje w czasie biegu Opcji czasowej;
  2. uprawnia do przejazdu autobusami i trolejbusami ZTM na zasadach określonych w Uchwale Nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, dostępnej w aktualnej wersji na stronie internetowej www.ztm.lublin.eu;
  3. uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek na wszystkich liniach ZTM w Lublinie
 4. Organizator może w każdym czasie zmieniać ofertę w ramach poszczególnych Pakietów poprzez rozszerzenie ich o dodatkowe Obiekty, uprawnienia do uzyskania rabatów lub innego rodzaju ulgi bądź usługi. Zmiana oferty, o której mowa w poprzednim zdaniu ma zastosowanie od momentu wprowadzenia odpowiedniej zmiany na stronie internetowej www.lublincard.eu.
 5. Organizator może w każdym czasie zmieniać ofertę w ramach poszczególnych Pakietów poprzez usunięcie z oferty określonych Obiektów, uprawnień do uzyskania rabatu lub innego rodzaju ulg bądź usług. Zmiana oferty w ramach poszczególnych Pakietów polegająca na usunięciu z oferty określonych Obiektów, uprawnień do uzyskania rabatu lub innego rodzaju ulg bądź usług nie ma zastosowania do wykupionych oraz aktywowanych Pakietów. Organizator poinformuje o zmianie za pośrednictwem strony internetowej www.lublincard.eu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które mogą utrudniać bądź uniemożliwić skorzystanie z ofert Partnera. Organizator w miarę możliwości będzie informował o możliwości zaistnienia tego typu zdarzeń. Nie ma to wpływu na cenę Karty. Informacje będą zamieszczane na stronie Organizatora www.lublincard.eu.
 7. Po aktywacji Pakietu nie jest możliwa zmiana daty ważności Opcji Czasowej.
 8. Pełna lista Partnerów, którzy mają zawarte stosowne umowy z Organizatorem jest dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.lublincard.eu.
 9. Lubelska Karta Turysty nie jest kartą płatniczą.
 10. Lubelska Karta Turysty jest kartą imienną. Dla jej ważności wymagany jest podpis jej właściciela.
 11. Obowiązujący Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.lublincard.eu.

§3
ZASADY USTALANIA CEN I STOSOWANIE ULG

 1. Ceny sprzedaży Lubelskiej Karty Turysty oraz poszczególnych Pakietów są ustalane przez Organizatora. Cennik jest podany na stronie Organizatora www.lublincard.eu i zawiera też informacje co do stosowanych ulg.
 2. Osoby uprawnione do ulgi mogą nabyć poszczególne Pakiety z zastosowaniem odpowiedniej ulgi.
 3. W przypadku Pakietów uprawnienia do ulg przysługują:
  1. kombatantom - na podstawie legitymacji kombatanckiej;
  2. inwalidom słuchu (głuchoniemi) - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych;
  3. emerytom i rencistom oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty (legitymacja ZUS lub innego zakładu ubezpieczeń społecznych na terenie RP) wraz z dokumentem tożsamości;
  4. dzieciom w wieku 4 do 7 lat;
  5. uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, policealnych i ponadgimnazjalnych do dnia 31 grudnia ukończenia 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej;
  6. studentom szkół wyższych - na podstawie legitymacji studenckiej;
  7. studentom zagranicznym wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia – na podstawie wydanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26 „Student” lub karty ISIC;
  8. doktorantom - na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich.
 4. W przypadku Pakietu z przejazdami komunikacją miejską uprawnienia do ulg w komunikacji publicznej reguluje Uchwała Rady Miasta Lublin nr 205/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Informacje są dostępne na stronie internetowej: www.ztm.lublin.eu.
 5. Uprawnienia do ulgi mają osoby posiadające przy sobie ważny dokument potwierdzający to uprawnienie. Osoba posługująca się Lubelską Kartą Turysty z ulgowym Pakietem powinna okazać ważny dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi na żądanie Partnera lub uprawnionego kontrolera w środkach komunikacji publicznej oraz w Obiektach.

§4
ZASADY SPRZEDAŻY KART

 1. Lubelska Karta Turysty jest sprzedawana w Autoryzowanych punktach sprzedaży oraz Partnerskich punktach sprzedaży, wymienionych na stronie internetowej www.lublincard.eu, a także online – na stronie internetowej www.lublincard.eu.
 2. Sprzedaż online możliwa jest minimum 7 dni przed wejściem w życie danego Pakietu. Po dokonaniu zakupu Organizator wysyła Kartę poprzez Pocztę Polską, listem poleconym. Wysyłka prowadzona jest tylko na terenie Polski. Cennik wysyłki Karty podany jest na stronie internetowej Organizatora www.lublincard.eu.
 3. Pakiet z przejazdami komunikacją miejską jest sprzedawany wyłącznie w Autoryzowanych punktach sprzedaży.

§5
REKLAMACJE

 1. W przypadku wadliwego działania Lubelskiej Karty Turysty Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym punktem sprzedaży.
 2. W wypadku wadliwego działania Lubelskiej Karty Turysty zakupionego w Autoryzowanym punkcie sprzedaży, punkcie sprzedaży u dowolnego Partnera lub w sklepie internetowym www.lublincard.eu należy niezwłocznie skontaktować się z jednym z Autoryzowanych punktów sprzedaży:
  1. Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin tel.: 81 532 44 12 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Informacja Turystyczna Lublin w Porcie Lotniczym Lublin SA ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, tel. 81 532 44 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przy zgłaszaniu reklamacji Użytkownik Karty zobowiązany jest do:
  1. złożenia reklamacji w formie pisemnej (na dostępnym w punkcie sprzedaży formularzu reklamacyjnym);
  2. podania niezbędnych danych: numeru Lubelskiej Karty Turysty, daty i godziny ważności Karty oraz swoich danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem Karty;
  3. dokładnego opisania wadliwego działania Lubelskiej Karty Turysty;
  4. okazania Lubelskiej Karty Turysty;
  5. okazania dokumentu zakupu;
  6. wskazania formy przekazania informacji o sposobie załatwienia reklamacji.
 4. Reklamacja może zostać złożona w języku polskim lub angielskim.
 5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 od dnia jej złożenia, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności okaże się to niemożliwe. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji wyniesie do 30 dni. O sposobie załatwienia reklamacji Użytkownik Karty zostanie powiadomiony w jednej z form (według wyboru reklamującego) pisemnej przekazanej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Reklamacje z przyczyn niezależnych od Operatora lub Partnerów nie będą uwzględniane.

§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
  1. administratorem danych osobowych jest Organizator,
  2. Partner ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Partner/Użytkownik Karty wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego Projektu/zawartej umowy, w tym przekazanie danych innym podmiotom.

§7
PROCEDURA W SYTUACJI ZGUBIENIA KARTY

 1. Użytkownik Karty powinien niezwłocznie zgłosić jej zgubienie Organizatorowi w Autoryzowanym punkcie sprzedaży.
 2. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi zgubienia Lubelskiej Karty Turysty, Organizator powinien ją niezwłocznie zablokować. Po zablokowaniu Lubelska Karta Turysty nie będzie mogła zostać ponownie wykorzystana.
 3. W przypadku zgłoszenia zgubienia Lubelskiej Karty Turysty przez Użytkownika Karty Organizator może w Autoryzowanym punkcie sprzedaży, po pobraniu opłaty manipulacyjnej w wysokości ....... pln, przypisać Użytkownikowi Karty nowy numer Lubelskiej Karty Turysty.
 4. W celu przypisania nowego numeru Lubelskiej Karty Turysty Użytkownik Karty powinien przedstawić Organizatorowi paragon zakupu Lubelskiej Karty Turysty oraz jego dane wskazane w formularzu wypełnianym podczas zakupu.

§8
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2017 i obowiązuje do czasu jego uchylenia.
 2. Przed wejściem Regulaminu w życie, podlega on opublikowaniu na stronie internetowej Organizatora.

§9
ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin może ulec zmianie w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.lublincard.eu z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.
 2. Zmiana dotycząca danych adresowych Organizatora nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. W sytuacji zmiany Regulaminu dokonanej w trakcie jego obowiązywania nie będzie miała zastosowania do Kart nabytych przez Użytkownika Karty przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 jest integralną częścią Regulaminu Karty Turysty

Podstawowe informacje dotyczące korzystania z Lubelskiej Karty Turysty

 1. Lubelska Karta Turysty uprawnia do jednorazowego wejścia do obiektu Partnera
 2. Lubelska Karta Turysty uprawnia do jednorazowego skorzystania z upustu w Punkcie Partnerskim
 3. Ulgi wynikające z Lubelskiej Karty Turysty nie łączą się z innymi promocjami
 4. Lubelską Kartę Turysty należy okazać każdorazowo przed złożeniem zamówienia lub przy wejściu do obiektu
 5. Karta Turysty uwzględnia regulaminy i sposób funkcjonowania Partnerów i Punktów Partnerskich
 6. Lubelska Karta turysty jest aktywowana przy pierwszym użyciu Karty u Partnera lub w Punkcie Partnerskim
 7. Lubelska Karta Turysty uwzględniająca przejazdy komunikacją miejską musi być odrębnie aktywowana podczas pierwszego przejazdu w autobusie lub trolejbusie (należy przyłożyć kartę do czytnika)

Informacja o dostępności obiektów i usług w ramach Lubelskiej Karty Turysty

Wstęp wolny

Wariant 24h

 • Archikatedra Lubelska – kaplica akustyczna, skarbiec, krypty
 • Jeszywas Chachmej Lublin – synagoga, biblioteka, sale ekspozycyjne
 • Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN - Wystawa „Pamięć Miejsca” - czasowo niedostępne
 • Muzeum Wsi Lubelskiej – wszystkie ekspozycje
 • Państwowe Muzeum na Majdanku – bezpłatny parking dla samochodów osobowych i motocykli
 • Lublin City Tour - przejazd busem turystycznym z usługą przewodnicką (wymagana rezerwacja)
 • Piwnica Pod Fortuną – cała ekspozycja – czasowo niedostępne

Wariant 72 godzinny

 • Archikatedra Lubelska – kaplica akustyczna, skarbiec, krypty
 • Jeszywas Chachmej Lublin – synagoga, biblioteka, sale ekspozycyjne
 • Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN - Wystawa „Pamięć Miejsca” - czasowo niedostępne
 • Muzeum Wsi Lubelskiej – wszystkie ekspozycje
 • Państwowe Muzeum na Majdanku – bezpłatny parking dla samochodów osobowych i motocykli
 • Dom Słów – Izba Drukarstwa – cała ekspozycja - czasowo niedostępne
 • Ogród Botaniczny UMCS
 • Centrum Spotkania Kultur – wszystkie wystawy czasowe
 • Spa Orkana – Strefa Wody i Saun – bilet 75 min., Strefa Rekreacji Ruchowej – bilet jednorazowy
 • Regionalne Muzeum Cebularza - cała ekspozycja
 • Piwnica Pod Fortuną – cała ekspozycja – czasowo niedostępne

 

Rabaty dotyczą wariantów 24 godzinnych i 72 godzinnych

Gastronomia, noclegi

 • Restauracja Hades Szeroka - 20% na menu
 • Kawiarnia Między Słowami - 20% na menu z wyłączeniem alkoholu
 • Restauracja Od Kuchni – 20% na menu z wyłączeniem napoi i alkoholu
 • Kawiarnia Akwarela - 15% na menu
 • Restauracja BelEtage – 10% na dania z karty
 • The Olive – 15% na dania z menu
 • Restauracja Zadora – 15% na menu z wyjątkiem alkoholu
 • Panie Przodem – 15% na menu
 • Hotel Korona - 20 %
 • Restauracja Trzy Romanse – 10% na menu
 • Hotel Wieniawski – 10% na usługi noclegowe
 • Restauracja Chapter One - 15% na menu kolacyjne,
 • Restauracja Na Rogatce - 15% na menu,
 • Restauracja Hotelu Hampton by Hilton - 10% na menu,
 • Hotel Hampton by Hilton Lublin - 10% na usługi noclegowe rezerwowane bezpośrednio w hotelu,
 • Restauracja Campanile - 10% na menu,
 • Hotel Campanile w Lublinie - 10% na usługi noclegowe rezerwowane bezpośrednio w hotelu,
 • Apartamenty Browar Perła - 15% na usługi noclegowe,
 • IBB Grand Hotel Lublinianka - 10% na usługi noclegowe rezerwowane bezpośrednio w hotelu,
 • In Between Hotel - 10% na usługi noclegowe rezerwowane bezpośrednio w hotelu,
 • Hotel Victoria - 10%
 • Restauracja 16 Stołów - 15% rabatu
 • G20 Resto Bar - 10% rabatu
 • Hotel Victoria - 10% rabatu

Atrakcje turystyczne, usługi, wydawnictwa, pamiątki – zniżki

 • Let me out – escape room – 15% na bilet
 • Lubelska Trasa Podziemna – bilet normalny w cenie ulgowego wg. Cennika (zamiast 10 zł - 8 zł), bilet ulgowy w cenie edukacyjnego wg. Cennika (zamiast 8 zł – 7 zł)
 • LubLublin – 20% na usługi przewodnickie
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 25% na usługi przewodnickie, 20% na pamiątki
 • Punkt Informacji Turystycznej w Porcie Lotniczym Lublin – 15% na wydawnictwa i pamiątki
 • Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej – 15% na wydawnictwa i pamiątki
 • Sklep Cynamonowy – 10% na wydawnictwa i pamiątki
 • Echo Taxi – 20% na przejazdy
 • Shirin Spa - 50% na usługę z wyłączeniem zabiegów kosmetycznych (10% rabatu),
 • Wypożyczalnia Avis - 10%

Uwaga!
Lubelska Karta Turysty występuje również w wariantach 24 h i 72h, w wersji odpowiednio: normalnej i ulgowej, z przejazdami komunikacją miejską.